privacy-policy-2-hebrew

מדיניות פרטיות Shookit

עדכון אחרון בוצע ב -14/11/2019

 

 1. מבוא
 • חברת שוקיט בע"מ (להלן: "שוקיט" או "החברה"), המפעילה את האתר www.shookit.online (להלן: "האתר") מכבדת את פרטיותו של המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש") ומחויבת לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש [https://shookit.io/terms/] באתר וקבלת השירותים המוצעים מטעם שוקיט, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 • מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט למשתמש את מדיניות החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת שוקיט במידע הנמסר להם על ידי המשתמש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש המשתמש באתר וקבלת השירותים המוצעים בו.
 • בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש באתר, אתה מביע את הסמכתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע של החברה. המידע האישי ישמש לצורך מתן השירותים בלבד כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באתר. מדיניות הפרטיות עלולה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 1. המידע הנאסף ודרכי איסופו

שוקיט רשאית לאסוף מידע שנמסר על ידך ו/או נאסף אודותיך, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים דרכו (להלן יחד "המידע"), כדלקמן:

 • מידע מזהה הנמסר על ידיך באופן יזום (להלן: "מידע אישי")– במסגרת שימושך באתר, מידע אישי מזהה ייקלט וישמר בידי החברה. המידע האישי מאפשר לחברה לזהות באופן אישי את המשתמש ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש, לרבות:
 • פרטים שנמסרו במסגרת טופס פתיחת חשבון שבאתר לרבות: שם מלא, מין, תאריך לידה, כתובת דואר-אלקטרוני וטלפון נייד.
 • כמו כן, ככל שהמשתמש יבקש לבצע תשלומים עבור שירותים אשר עשויים להינתן באתר אזי תשלומים אלה יעשו באמצעות ספקי שירותי סליקה (כפי שמוגדרים להלן). פרטי כרטיס אשראי נשמרים על ידי חברת סליקה חיצונית ולא על ידי החברה על מנת לאפשר ביצוע תשלומים, העברות כספים מחשבון הבנק לחשבון החברה וכו'.  
 • המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את ה-IP address שלהם (או כתובת ה-Mac שלהם, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בהם הם משתמשים. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.  
 • מידע שאינו מזהה אשר נאסף במסגרת גלישה באתר (להלן: "מידע לא אישי")– מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצרכים סטטיסטיים ולאפיון השימוש שלך באתר ושיפור חווית המשתמש, באמצעות איסוף נתונים מצטברים בלתי מזוהים של מידע, כלים אלו אוספים מידע כללי אודותיך ואודות השימוש שלך באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך, פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, שם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, פרסומות בהן צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך.
 1.  כיצד אנו אוספים מידע אודות המשתמשים שלנו?

המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו – בשני אופנים:  

 • באמצעות כניסתך לאתר ושימושך בו. כאשר אתה מבקר או משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך (לרבות מיקומך).
 • אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה, למשל מידע הנובע מטופס הרישום.
 1. מטרות איסוף ושימוש במידע

אנו משתמשים במידע לא אישי על מנת:

 • לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים. כמו כן אנו עושים במידע שימוש לצורך התאמה, פיתוח ושיפור השירותים הניתנים על ידי החברה.

 

אנו משתמשים במידע אישי על מנת:  

 • להעניק את השירותים למשתמשים, להתאים, לפתח ולשפר את השירותים הניתנים על ידי החברה;
 • לאמת את זהות המשתמש בעת התחברות לחשבון;
 • לשלוח דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה וכיוצא בזאת;
 • לקבל מידע כללי אודות המיקום הגיאוגרפי ממנו מחובר המשתמש לאינטרנט, אבטחת מידע, כדי לדעת את המיקום הכללי של המשתמשים כמו גם על מנת להגן על השירות;
 • וכדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה על החברה.

מובהר בזאת כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לשוקיט, וכי העברת מידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.

כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לשוקיט או לאתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהנך מורשה כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.

 1. הודעות פרסומיות ודיוור ישיר

הנך מסכים כי אנו עשויים להשתמש בפרטי הקשר שלך שספקת לנו (כולל, ללא ההגבלה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך חומרים מסחריים ו/או לא מסחריים הקשורים למוצרים והשירותים שלנו הנוכחיים ו/או העתידיים. אתה יכול לבטל את הסכמתך על ידי משלוח הודעה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה המופיעה באתר ולחילופין פעל בהתאם להוראות להסרת עצמך מרשימת התפוצה שזמינים בהודעה הנשלחת אליך.

 1. מסירת מידע לצד ג'

שוקיט לא תעביר לצד ג' מידע אישי אלא במקרים הבאים או במקרים דומים להם:

 • על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך.
 • כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג'.
 • כאשר העברת המידע הינה לצג ג' המהווה ספק משנה לשוקיט המספק את המוצרים שהזמנת באתר.
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין שוקיט שתחייב חשיפת פרטיך.
 • על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית.
 • על מנת להשיב לתביעה, דרישה או טענה כי התכנים והשימוש בהם נעשו ללא הרשאה או מפרים זכויות של צדדים שלישיים.
 • על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע אישי של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה.
 • על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות.
 • על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב.
 • בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את ההוראות המנויות במדיניות הפרטיות (או הוראות מחמירות לא פחות) ויפעל בהתאם להוראות כל דין.
 • במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ויפעל בהתאם להוראות כל דין.
 • על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש.
 • שוקיט רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשיה, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית. העברת פרטיך המזהים למפרסמים, תעשה רק על ידי קבלת אישורך לכך.

שים לב, כי אנו אוספים, מחזיקים ו/או מנהלים את המידע האישי באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם) אך ורק לשם הספקת שירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן אין אותם חוקים להגנה על נתונים כמו המדינה בה אתה נמצא.

 1. אמצעי תשלום

האתר כולל שירותים הניתנים בתשלום ("תשלומים"). את התשלומים יהיה ניתן לבצע באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים השונים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או הספקים אינם אחראים למעשים או למחדלים של האחר. השימוש בשירותי הסליקה הנו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.  

 1. ספקי שירות חיצוניים

החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים (להלן "ספקי השירות החיצוניים"). ייתכן ומידע אישי יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים. ספקי השירות החיצוניים יהיו מנועים מלהשתמש במידע האישי למטרות שאינן נתינת השירותים לחברה, ויידרשו לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות למידע האישי. ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט השונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך. שירותי צדדים שלישיים כוללים, בין היתר, שירותי ענן של Amazon (AWS), אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא: https://aws.amazon.com/privacy/.

 1.  קבצי Cookie
 • האתר משתמש בקבצי מידע "עוגיות" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לתפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולשפר את חווית השימוש ולצורכי אבטחת מידע. כך למשל, ה- Cookiesמאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך.
 • אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את הCookies-, דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
 • חלק מקבצי ה- Cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קבצי הCookies -, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או מבקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. להלן קישורים להנחיות בנוגע לחסימת קובצי Cookie בדפדפני אינטרנט נפוצים:

 

 1. אבטחת מידע

שוקיט נוקטת באמצעים מקובלים בתעשייה לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ובהתאם לתקנים הנהוגים, על מנת לאבטח את האתר ואת דרכי ההתקשרות דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד חדירה בלתי מורשית; על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לעיל, שוקיט אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אבטחת המידע ושמירתו ואינה מתחייבת שהאתר או השימוש בו יהיו חסינים לאי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר, למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.

 1. תיקון ועדכון מידע המשתמש

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מי מטעמך מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת help@shookit.com.

שים לב: אלא אם צוין ו/או תורה לנו אחרת, אנו רשאים להחזיק במידע האישי שלך, כל עוד הדבר נחוץ באופן סביר עבור המטרה שבגינה נאסף המידע האישי, והכל בהתאם לדיני הפרטיות החלים. מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש בשירותים יכול שיישמר בשרתים ללא מגבלת זמן.

 1. קטינים

על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שלוש עשרה (13). אין לנו כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13). במקרה שיובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שלוש עשרה (13) משתמש באתר, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו. לפנות בעניין זה אנא שלחו הודעת דואר אלקטרוני לכתובת help@shookit.com. לעניין זה, אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אודות קטינים.

 1. העברת נתונים בינלאומית

החברה רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. כך למשל, המידע האישי הנאסף כחלק מן השירות נשמר בשרתי Amazon Web Services אשר אינם מצויים במדינת ישראל. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

 1. הדין החל

הדינים אשר יחולו על מדיניות פרטיות זו הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר למשתמש, העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.

 1. יצירת קשר

בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם הנכם סבורים כי פרטיותכם נפגעה באופן כלשהוא, ניתן להיכנס ל- "צרו קשר" באתר.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

ההוראות של מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהשירות ומהמידע הנאסף במסגרתו, ואין להפריד אותן, בכל דרך שהיא מתנאי השימוש שלנו. החברה שומרת על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל הלקוחות לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע ללקוחות על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו באמצעות האתר ו/או נשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני בנוגע לשינויים. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר או נשלחה בדואר אלקטרוני, ככל שרלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של הלקוח לכך שהשינויים יחייבו אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.