תקנון קופון מסוג הפתעה – עברית

תנאי שימוש בקופונים

בנוסף לאמור בתנאי השימוש של שוקיט בע"מ ("החברה") בנוגע לעשיית שימוש באתר החברה ומבלי לגרוע מהם, ההוראות הבאות יחולו על הקופונים השונים שהחברה מנפיקה (ככל שהיא מנפיקה) בהתאם לשיקול דעתה. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והכוונה היא הן לזכר והן לנקבה, ללא הבדל.

החל מיום ה׳ 6 לפברואר, 2020 ("מועד תחילת המבצע") ועד למועד הסיום כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, אשר הודעה מתאימה על כך תפורסם באתר החברה ("מועד סיום המבצע" וביחד עם מועד תחילת המבצע – "תקופת המבצע"), החברה תנפיק מפעם לפעם ללקוחותיה קופונים לשימוש בפלטפורמה של החברה, והכל בכפוף לתנאי שימוש אלו. 

הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה בקפידה. עשיית שימוש בקופון (כהגדרתו להלן) מעידה על הסכמתך לתנאים אלה ופוטרת את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם הקופון, בלא יוצא מן הכלל. 

 1. מתווה השימוש בקופון
  1. במהלך תקופת המבצע, החברה תחלק מפעם לפעם קופונים בשווי 30 ש"ח כל אחד ("הקופון") ללקוחות של החברה.
  2. במהלך תקופת המבצע, כל לקוח אשר יחזיק באמתחתו קופון, יהיה זכאי לממש אותו בכל קנייה מעל 249 ש"ח באמצעות הפלטפורמה של החברה.
  3. הקופון הינו אישי ולא ניתן למכירה, להעברה ו/או להמחאה, בין בתשלום ובין שלא בתשלום.
 2. מניעת השימוש בקופונים ובמבצעים

החברה רשאית למנוע ממך את השימוש בקופון, בין באופן זמני ובין לצמיתות, בין באופן מלא ובין באופן חלקי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא הנמקה, ללא מתן הודעה על כך מראש ומבלי שהחברה תישא בכל חבות מכך, וזאת בין היתר, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 1. הפרת את תנאי הקופון;
 2. החברה סבורה כי בצעת או שהנך עתיד/ה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את הוראות הדין, באמצעות שימוש בקופון;
 3. עשית שימוש בקופון שלא למטרה שלשמה נוצר ו/או כדי להטעות אדם אחר ו/או כדי לגרום לפגיעה בצדדים שלישיים כלשהם ו/או למטרה אחרת אשר לדעת החברה מהווה ניצול לרעה של הקופון; ו/או
 4. מכל סיבה אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.
 5. שונות
  1. החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי הקופון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לתשומת ליבך כי שינויים מהותיים בתנאי הקופון ילוו בהודעה מוקדמת על כך באתר החברה. המשך שימושך בקופון לאחר עריכת השינויים בתנאי הקופון כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי הקופון החדשים. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי הקופון החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש בהם.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי שימוש אלו לפרסומים אחרים כלשהם של החברה בדבר הקופון, תגברנה הוראות תנאי שימוש אלו לכל דבר ועניין.
  3. כל משתתף, בעצם עשיית שימוש בקופון, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי שימוש זה, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בו, וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במשך כל תקופת המבצע בכל התנאים המפורטים בתנאי שימוש זה. 
  4. לאחר סיום תקופת המבצע לא יהיה לכל קופון שהונפק על ידי החברה כל ערך והוא יבוטל באופן מיידי.